תנאי שימוש

 1. כללי

חברת Peko, ח"פ 516805744 ("החברה") מפעילה מערכת המאפשרת מעקב שעות, ניהול פרויקטים, ניהול לקוחות ורווחיות עבור פרילנסרים באינטרנט. בנוסף, החברה מפעילה אתר אינטרנט ("אתר החברה"). המערכת ואתר החברה יכונו יחד להלן: "המערכת". תנאי השימוש המוצגים להלן ("תנאי השימוש" או "ההסכם") מסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש (כהגדרתו להלן) ביחס לשימוש במערכת כהגדרתה להלן.

 1. הינך מתבקש לקרוא בעיון את כל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). עצם שימוש באתר מעיד על הבנתך והסכמתך, לכל תנאי השימוש ולתנאים הנוספים המופיעים באתר.
 2. האמור בתנאי השימוש המפורטים להלן זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. התנאים המפורטים להלן מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין Peko ו/או מי מטעמו לבינך כמי המשתמש, הגולש באתר או העושה ו/או יעשה שימוש מכל סוג שהוא במערכת.
 4. חברת Peko רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, וכי כל שינוי כגון זה ייכנס לתוקף מיד עם הצגתו באתר. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר ולקיומם בכל עת חלה על המשתמש. בעצם השימוש באתר מצהיר המשתמש על היותו מעודכן בכל תנאי השימוש וכי מסכים לפעול על פיהם.
 5. באם אינך מסכים לאילו מהתנאים המפורטים בתנאי השימוש, הינך נדרש לחדול מכל שימוש באתר באופן מיידי.
 6. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש אלו מובאות לצורך הנוחות בלבד, אין הן מהוות חלק מן תנאי השימוש, ולא תשמשנה לפרשנותו.
 7. במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בתנאי השימוש לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.
 1. הגדרות 

למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה לצדם, אלא אם נכתב מפורשות אחרת:

 1.  "Peko" או "Peko.co.il" או "חברת Peko"  –מפעילת האתר ומערכת המאפשרת מעקב שעות, ניהול פרויקטים, ניהול לקוחות ורווחיות עבור פרילנסרים באינטרנט. 
 2. "משתמש" –  כל אדם המבקר באתר, הגולש באתר או העושה ו/או יעשה שימוש כלשהו בשירותים הכלולים באתר ו / או במערכת.  
 3. "תכנים" – כל תוכן מכל מין וסוג שהוא כולל מידע וכל יצירה לרבות קוד מחשב, תוכנות, קישורים תמונות אנימציה קבצי קול קבצי וידאו וכו'

 1. השימוש בתכנים
 2. האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, עומד לרשות המשתמשים "כמות שהוא" ("AS IS") בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולעיל וכן למדיניות הפרטיות ולתנאים הנוספים המופיעים באתר.
 3. השימוש באתר נעשה אך ורק על אחריותך (המשתמש). Peko נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע יהיה איכותי, שלם, נכון ועדכני. אולם אין כל בטחון כי המידע באתר יהיה נקי מטעויות, ייתכן כי תכנים מסוימים אינם שלמים ו/או נפלו שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות טכניות ואחרות לרבות ברכיבי תוכנה. Peko לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.
 4. יובהר, כי אין להסתמך על מידע מכל סוג שהוא אשר מופיע באתר. אין להסתמך עליו ויש לאמת את נכונותו ושלמותו.
 5. התכנים באתר, כמו גם האתר עצמו, מוצעים כפי שהם על ליקוייהם ומגבלותיהם.

 6. קניין רוחני
 7. השימוש באתר מותר אך ורק על-פי התנאים המפורטים בתנאי השימוש. זכויות הבעלות באתר בכללותו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הינן בבעלות ויישארו בכל עת בבעלות Peko וכל הזכויות שמורות לPeko
 8. האתר על תכניו לרבות עיצוב האתר, קוד התוכנה, קבצי המדיה ,גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים וכל מידע אחר באתר שייכים במלואם אך ורק לחברת Peko ואין לעשות בהם שימוש מכל סוג שהוא ללא אישור כתוב מראש מהחברה ו/או מי מטעמה.
 9. אלא אם נאמר אחרת האתר על תכניו מיועד לשימוש עצמי בלבד ולא לשימוש אישי. אינך רשאי/ת לעשות כל שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע. אינך רשאי ליצור יצירות נגזרות, להעביר, להשכיר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שמקורם באתר. ללא רשותו המפורשת של חברת Peko בכתב ומראש
 10. אין להשתמש בכלים אוטומטיים לשם העתקה או ליקוט תכנים באתר.
 11. שמו של העסק, סימניו הרשומים ואלו שאינם רשומים, וכל סימן אחר שבתכני האתר הם קניינה של חברת Peko או של צדדים שלישיים, לפי העניין.
 12. שם המתחם (domain) של האתר הוא קניינה הבלעדי של Peko
 13. אינך רשאי להשתמש בסימני המסחר של Peko ובסימני המסחר של צדדים שלישיים שבאתר, לכל תכלית מסחרית ו/או לכל שימוש אחר העלול ליצור מראית של חסות או קשר בינך לבין Peko
 14. היה ובתכנים המופיעים באתר נמצא כי בשוגג נעשה שימוש בתוכן שיש בו פגיעה בזכויות יוצרים, הינך מוזמן לפנות לכתובת [email protected] לטובת טיפול החברה בעניין זה.
 15. שליחת הודעות
 1. הינך מאשר ומסכים כי הפרטים שנמסרו על ידך בטפסים שונים באתר, עשויים לשמש בין היתר לצורך שליחת הודעות מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, בדבר השירותים של העסק ו/או מידע שיווקי ופרסומי בהתאם להוראות חוק התקשורת(בזק ושידורים),התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”).
 2. הינך רשאי בכל עת, לחזור בך מהסכמתך ולהודיע כי הינך מסרב לקבל דברי פרסומת.
 3. מובהר בזאת כי התוכן עשוי להיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה.
 1. אחריות
 1. חברת Peko אינה נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי על איכות, זמינות ותקינות האתר, לרבות התכנים הנכללים בו. הגם שהחברה שואפת לספק את המידע באתר ללא שיבושים והפרעות בזמינות האתר, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתה של החברה להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות, לרבות כשלים תפעוליים במערכות צדדים שלישיים ו/או כשלים ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולרית ו/או אצל ספקי השירותים לאינטרנט או סלולרי. הנך מאשר בזאת כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי Peko בנוגע לזמינות האתר כאמור.
 2. במקרים של השבתת פעילות המערכת בשל תקלה טכנית ו/או כוח עליון ו/או השבתה לצורכי תחזוקה, חברת Peko תפעל להשבת פעילות המערכת בהקדם האפשרי.
 3. גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים ועוד ("גורמים מפגעים"). חברת Peko אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מפגעים או זדוניים ועליך לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס, תוכנות נגד רוגלות, גיבוי המחשב ותכניו המשמשים לגלישה באינטרנט) להפחתת הסיכונים.
 4. חברת Peko לא תישא באחריות בגין נזק מכל סוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, עקב שימוש שלא על פי תנאי השימוש.
 5. חברת Peko  מיישמת באתר נהלים לאבטחת מידע אשר מטרתם לצמצם את הסיכונים לפריצה ו/או לחדירה בלתי-מורשית, יחד עם זאת ייתכן ונהלים אלו לא יהוו הגנה מוחלטת ועל כן החברה אינה מתחייבת כי השירותים המופעלים על ידה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. חברת Peko הגדירה  את אבטחת האתר והמידע בעדיפות עליונה על מנת לשמור על רמת אבטחה מידע גבוהה של האתר.
 6. בשימושך במערכת אתה מסכים מפורשות לכך שהחברה אינה נושאת באחריות או בחבות לתכנים שבאתר כמו גם לכל ליקוי או נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בו.
 7. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי חברת Peko בקשר לאתר ולתכנים הכלולים בו.
 1. שימושים אסורים

למען הסר ספק, השימוש במערכת הינו מותר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים  להלן ולעיל בלבד, וכל שימוש אחר באתר הינו אסור אלא אם כן נאמר אחרת במפורש. בנוסף על האמור ומבלי לגרוע ממנו:

 1. אין להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית.
 2. אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים לבחינת אמצעי ההגנה של האתר.
 3. אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים שיש בהם בכדי להכביד ו/או לפגום בפעילות התקינה של האתר.
 4. אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים שיש בהם בכדי לפגוע במשתמשים אחרים ו/או צד שלישי כלשהו ו/או  להשפיע בצורה כלשהי על שימושם באתר.
 5. אין להשתמש באתר באופן שיש בו בכדי להזיק, להאט, להכביד, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
 6. אין לבצע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של חברת alze באתר.

 1. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על הסכם תנאי השימוש לרבות פרשנותו ואכיפתו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד (למעט ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים זרים). בכל מקרה של מחלוקת ו/או סוגיה בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.

 1. צרו קשר

לכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשימוש בו, ניתן ליצור קשר בכתובת המייל: [email protected]